Adatkezelési tájékoztató

Az Életcél 2017 Egyesület Adatkezelési tájékoztatója

1.1.
A jelen adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy az Életcél 2017 Egyesület (továbbiakban: “Egyesület”) , mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket a képzésében részt vevő (továbbiakban: “Ügyfél”) az Egyesület rendelkezésére bocsát.

1.2.
Az Egyesület a mindenkor hatályos az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: “Információs Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a szerződés – azaz a képzésben való részvételt szabályozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: “Képzési ÁSZF” vagy “Szerződés”) – létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további képzésekről és szolgáltatásokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

1.3.
Az Egyesület mint adatkezelő az Ügyfelek személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:

 • az Egyesület a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli,
 • az Egyesület az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel,
 • az Egyesület csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak,
 • az Egyesület a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti,
 • az Egyesület megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
 • az Egyesület az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.4.
Az Egyesület által gyűjtött információk egy része az Információs Törvény szerint személyes adat. A személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók az Ügyféllel, illetve amelyek alapján az Ügyfél személye azonosítható – így az Ügyfél neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, anyja neve, születési dátum, születési név -, illetve az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható.

1.5.
Az Egyesület által végzett együttes adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

 • a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,
 • a képzés nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel, szaktanári javítás és értékelés, házifeladat-visszaküldés teljesítése, igazolás kiállítása,
 • az Egyesület egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,
 • az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további képzésekről és szolgáltatásokról,
 • az Ügyfél szerződésszegése esetén az Egyesület jogainak érvényesítése,
 • az Egyesület piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,
 • a fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

1.6.
Az Egyesület különféle módon és eszközökkel gyűjti az Ügyfélről szóló adatokat, így az Ügyfél különösen a Szerződés megkötésekor adatokat bocsát az Egyesület rendelkezésére. Az Egyesület az Ügyféllel kapcsolatos információkat az 1.5. pontban megjelölt felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek az Ügyfélről más módon jutottak az Egyesület tudomására.

1.7.
Az Ügyfél a Képzési ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az Egyesület, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az Egyesület valamint azok munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint az Egyesület kapcsolt vállalkozásai és azok jogutódai jogosultak az 1.5. pontban meghatározott célból és mértékig. Az Egyesület az Ügyfél személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy az Egyesület felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

1.8.
Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben az Ügyfél az Egyesülettel szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és az Egyesület az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait az Egyesület által adott megbízás alapján az Egyesület követelésének, valamint a követeléskezelő cég általi a behajtással kapcsolatban felmerülő, akár az Egyesületet, akár a követeléskezelő céget megillető követelések (pl. adminisztrációs díj, ügyvédi költségek, stb.) behajtása céljából az Egyesület és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, azaz főszabály szerint 90 napig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése).

1.9.
Az Egyesület külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Egyesület vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

1.10.
Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére az Egyesület tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén az Egyesület – a fentieken túl az Ügyfél kérésére – a telefonbeszélgetés hangfelvételét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Egyesület köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 3.000,- forint tájékoztatásonként.

1.11.
Az Egyesület az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

1.12.
Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

1.13.
Ha az Egyesület, valamint az adattovábbítás keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti, az Ügyfél bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

1.14.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között az Egyesület határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Egyesület felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Egyesület rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1.15.
Az Egyesület az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

1.16.
Az Egyesület által kezelt adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével az Egyesület közvetlenül tájékoztassa az Ügyfélt az Egyesület termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely az Egyesület véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés). Ezeket az információkat az Egyesület többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére. Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen az Egyesület tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár az Egyesület, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel. Ha az Ügyfél hozzájárulása szükséges a személyes adatainak kezeléséhez, azt az Egyesület az erre vonatkozó “hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során az Egyesület az Ügyfél hallgatólagos beleegyezésére támaszkodik, de csak abban az esetben, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. Jelen pont egyúttal az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

www.000webhost.com